امور اخذ نمایندگی

در شهر خود نماینده ما باشید

مراحل اخذ نمایندگی شاتو

_
1

ثبت درخواست اولیه

برای برقراری ارتباط با شاتو از صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید.

تماس کارشناسان با شما

کارشناسان نمایندگان حداکثر 24 ساعت با شما تماس خواهند گرفت.

حضور جهت عقد قرارداد

با افتخار پذیرای شما در شاتو جهت عقد قرارداد هستیم.

 

شرکت در دوره نمایندگان

هماهنگی های لازم با شما برای شرکت در دوره آموزش نمایندگی انجام میشود.
image

سقف کشسان شاتو

ثبت درخواست اولیه

_

گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.

سقف کشسان شاتو

تماس کارشناسان شاتو با شما

_

گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.

image
image

سقف کشسان شاتو

حضور شما جهت عقد قرارداد

_

گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.

سقف کشسان شاتو

شرکت در دوره نمایندگان

_

گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.

image